Ring oss: +49 (0)34422 30100 

Integritetspolicy

Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för förvaltningen av Hotel Osterfeld GmbH. Det är möjligt att använda Internetsidorna på Hotel Osterfeld GmbH utan någon indikation på personuppgifter. Men om en registrerad vill använda speciella företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, erhåller vi i allmänhet den registrerades samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Hotel Osterfeld GmbH. Genom denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om de rättigheter som de har rätt till genom denna dataskyddsdeklaration.

Som personuppgiftsansvarig har Hotel Osterfeld GmbH genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest kompletta skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i allmänhet ha säkerhetsbrister, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel per telefon.

 

1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen för Hotel Osterfeld GmbH bygger på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder bland annat följande villkor i denna integritetspolicy:

a) personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom namn, identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera specialfunktioner som uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

b) Registrerad

Den registrerade är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

c) Bearbetning

Behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden, såsom insamling, registrering, organisering, beställning, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, samråd, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgänglig, anpassning eller kombination. begränsning, radering eller förstörelse.

d) Begränsning av behandlingen

Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

e) Profilering

Profilering är alla typer av automatiserad behandling av personuppgifter som består i användning av sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter relaterade till den fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelse.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person. bli.

g) Registeransvarig eller registeransvarig som ansvarar för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller registeransvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som, ensamt eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för sådan behandling fastställs i unions- eller medlemsstatslagstiftningen får den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för dess utseende fastställas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

h) Processorer

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, myndighet, agentur eller annat organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.

i) Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ till vilket personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan få personuppgifter inom ramen för ett särskilt utredningsmandat enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare.

j) Tredje part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ som inte är den registrerade, registeransvarige, registerföraren och personer som, under direkt ansvar av den registeransvarige eller registerföraren, har rätt att behandla personuppgifterna.

k) Samtycke

Samtycket ges fritt, specifikt, informerat och otvetydigt om den registrerades önskemål genom vilket han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig positiv talan, betecknar samtycke till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Den registeransvariges namn och adress

Den registeransvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är:

Hotell Osterfeld GmbHPretzscher Straße 2006721 OsterfeldGermany

Tel.: 034422 / 30 100Email: info@atrium-hotel-amadeus.dehemsida: www.atrium-hotel-amadeus.de

 

3. Cookies

Internetsidorna på Hotel Osterfeld GmbH använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng med tecken genom vilka Internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den registrerades enskilda webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-ID: t.

Genom användning av cookies kan Hotel Osterfeld GmbH förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens intresse. Cookies gör det möjligt för oss, som redan nämnts, att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstdata varje gång han besöker webbplatsen, eftersom detta tas över av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien i en kundvagn i onlinebutiken. Onlinebutiken kommer ihåg de artiklar som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies sätts in av vår webbplats genom en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

 

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen för Hotel Osterfeld GmbH samlar in en serie allmänna uppgifter och information när en registrerad eller automatiserat system ringer upp webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) det operativsystem som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade referenter), (4) underwebbplatserna, som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en IP-adress (Internet protocol address), (7) Internetleverantören av åtkomstsystemet och (8) andra liknande uppgifter och information som tjänar till att avvärja fara i händelse av attacker mot våra it-system.

När hotel Osterfeld GmbH använder dessa allmänna uppgifter och information drar de inga slutsatser om den registrerade. Snarare är denna information skyldig att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklamen för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra it-system och tekniken på vår webbplats, och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack. Därför utvärderar Hotel Osterfeld GmbH anonymt insamlade uppgifter och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, och att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

 

5. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för Hotel Osterfeld GmbH innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt till vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress till den så kallade e-postadressen (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad personuppgiftsansvarig kommer att lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

 

6. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige behandlar och lagrar personuppgifter om den registrerade endast under den period som krävs för att uppnå lagringsändamålet eller om detta har föreskatts av den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige är föremål för.

Om lagringsändamålet inte längre gäller eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller en annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 

7. Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att begära att den registeransvarige bekräftar om personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Om en registrerad vill utöva denna bekräftelserätt kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till information

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att när som helst få kostnadsfri information från den registeransvarige om de personuppgifter som lagras om honom eller henne och en kopia av denna information. Dessutom har den europeiska lagstiftaren gett den registrerade tillgång till följande information:

 • ändamålen med behandlingen
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas
 • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
 • om möjligt, den planerade period för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa den perioden
 • rätten till rättelse eller radering av personuppgifter som rör dem eller till begränsning av den registeransvariges behandling eller rätt att invända mot sådan behandling
 • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om uppgifternas ursprung
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i den allmänna dataskyddsförordningen och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den berörda logiken samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade

Dessutom har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till tillgång kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.
c) Rätt till rättelse

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Dessutom har den registrerade rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, begära att ofullständiga personuppgifter fylls i, bland annat genom ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att utan onödigt dröjsmål begära att personuppgifter som rör honom eller henne raderas, förutsatt att något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte är nödvändig:

 • Personuppgifterna har samlats in eller på annat sätt behandlats för sådana ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.
 • Den registrerade återkallar samtycke som behandlingen baserades på i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Radering av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagstiftningen i de medlemsstater som den registeransvarige är föremål för.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i GDPR.

Om något av ovanstående skäl gäller, och en registrerad vill begära radering av personuppgifter som lagras av Hotel Osterfeld GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. En anställd på Hotel Osterfeld GmbH ska omedelbart se till att begäran om radering uppfylls omedelbart.

Om personuppgifterna har offentliggjorts av Hotel Osterfeld GmbH och den registeransvarige enligt artikel 17.1 GDPR är skyldig att radera personuppgifterna, ska Hotel Osterfeld GmbH, med beaktande av tillgänglig teknik och genomförandekostnader, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att erhålla andra personuppgiftsansvariga som behandlar de offentliggjorda personuppgifterna. informera den registrerade har begärt att alla länkar till eller kopior eller replikering av sådana personuppgifter raderas från dessa andra registeransvariga, i den mån behandlingen inte är nödvändig. En anställd på Hotel Osterfeld GmbH kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att begära av den registeransvarige begränsningen av behandlingen om någon av följande personer berörs:

 • De registrerades riktighet bestrids av den registrerade under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig, den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av personuppgifterna.
 • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsförordningen och det har ännu inte fastställts om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllt, och en registrerad vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av Hotel Osterfeld GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. Den anställde på Hotel Osterfeld GmbH kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att ta emot de personuppgifter om honom eller henne som lämnats av den registrerade till en registeransvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen och behandlingen sker på automatiserade sätt. under förutsättning att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av den myndighet som tilldelats den registeransvarige.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i den allmänna dataskyddsförordningen ska den registrerade dessutom ha rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en registeransvarig till en annan, i den mån detta är tekniskt möjligt och förutsatt att detta inte inverkar negativt på andra personers rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd på Hotel Osterfeld GmbH.

g) Rätt att invända

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta gäller även profilering på grundval av dessa bestämmelser.

Hotel Osterfeld GmbH ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om Hotel Osterfeld GmbH behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål ska den registrerade när som helst ha rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktreklam. Om den registrerade motsätter sig Hotel Osterfeld GmbH behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer Hotel Osterfeld GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, invända mot att Hotel Osterfeld GmbH behandlar personuppgifter som rör honom eller henne för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i den allmänna dataskyddsförordningen, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva rätten att invända kan den registrerade kontakta alla anställda på Hotel Osterfeld GmbH. Den registrerade har också rätt att utöva sin rätt att invända i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG, på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som ger rättsverkningar som rör honom eller henne, eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne, förutsatt att beslutet (1) inte stöder ingåendet eller utförandet av ett avtal mellan den registrerade. (2) är inte tillåtet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige är föremål för och som innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Hotel Osterfeld GmbH vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, åtminstone rätten att få mänsklig intervention från den registeransvariges sida. om presentationen av sin egen ståndpunkt och om inutmaningen till beslutet.

Om den registrerade vill utöva rättigheterna i samband med automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta den registeransvariges medarbetare.

i) Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Varje registrerad ska ha rätt av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla samtycket till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst kontakta den registeransvariges anställda.

8. Dataskydd för ansökningar och i ansökningsprocessen

Den registeransvarige samlar in och behandlar sökandes personuppgifter i syfte att hantera ansökningsprocessen. Bearbetningen kan också utföras elektroniskt. Detta gäller särskilt om en sökande lämnar in motsvarande ansökningshandlingar till den registeransvarige elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras för behandling av anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om den registeransvarige inte ingår ett anställningsavtal med sökanden kommer ansökningshandlingarna automatiskt att raderas två månader efter delgivningen av beslutet om avslag, förutsatt att strykningen inte strider mot någon annan rättmätpliktdig registeransvarigs legitima intressen. Annat legitimt intresse i detta avseende är till exempel en bevisbörda i förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling (AGG).

9. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Facebook

På denna webbplats har styrenheten integrerade komponenter i företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att dela åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Bland annat gör Facebook det möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

Facebooks operativa företag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad bor utanför USA eller Kanada är den registeransvarige för behandling av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och där en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades it-system automatiskt av respektive Facebook-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Facebook-komponent från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugin-program finns under https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process får Facebook information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt känner Facebook igen med varje samtal till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas av Facebook till respektive Facebook-konto för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla"-knappen, eller om den registrerade gör en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt som vår webbplats nås; Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Facebook inte önskas av den registrerade kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan han eller hon ringer upp vår webbplats.

Den datapolicy som publiceras av Facebook, som är tillgänglig under https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av Facebook. Dessutom förklarar det vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.

10. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denna webbplats har styrenheten integrerat Komponent Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in data om webbplatsen från vilken en registrerad kom till en webbplats (så kallade referenter), vilka undersidor på webbplatsen som användes eller hur ofta och hur länge en undersida visades. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av Internetannonsering.

Driftföretaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Styrenheten använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Genom detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den registrerades Internetanslutning och anonymiseras av Google om åtkomsten till våra Internetsidor kommer från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare på vår webbplats. Google använder de data och den information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerades it-system. Vilka cookies som finns har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien är Google aktiverat för att analysera användningen av vår webbplats. Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och där en Google Analytics-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades it-system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google för onlineanalys. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, till exempel den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder för att spåra besökarnas och klickens ursprung och därefter möjliggöra provisionsuppgörelser.

Med hjälp av cookien lagras personuppgifter, såsom åtkomsttid, den plats från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlas in via den tekniska processen till tredje part.

Den registrerade kan förhindra att cookies sätts in av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, när som helst genom en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades it-system. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics om googles användning av denna webbplats och Googles behandling av dessa uppgifter. För detta ändamål måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Det här webbläsartillägget informerar Google Analytics via JavaScript om att inga data och information om besök på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget betraktas av Google som en invändning. Om den registrerades it-system tas bort, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller en annan person som kan tillskrivas deras intressesfär finns det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google kan hämtas under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ mer detaljerat under denna länk.

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+

På denna webbplats har styrenheten integrerat Google+-knappen som komponent. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för att dela åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Google+ gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att bland annat skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

Driftföretaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och där en Google+-knapp har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades it-system automatiskt av respektive Google+-knapp att ladda ner en representation av motsvarande Google+-knapp från Google. Som en del av denna tekniska process får Google information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade. Mer detaljerad information om Google+ finns https://developers.google.com/+/.

Om den registrerade är inloggad på Google+ samtidigt känner Google igen den registrerades uppringning till vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in av Google+-knappen och tilldelas av Google till respektive Google+-konto för den registrerade.

Om den registrerade klickar på en av De Google+-knappar som är integrerade på vår webbplats och därmed gör en Rekommendation från Google+1, tilldelar Google denna information till den registrerades personliga Google+-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter. Google lagrar den registrerades Rekommendation på Google+1 och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade har accepterat i detta avseende. En rekommendation från Google+1 från den registrerade på denna webbplats kommer därefter att göras tillsammans med andra personuppgifter, till exempel namnet på det Google+1-konto som används av den registrerade och fotot som lagras på denna webbplats, i andra Google-tjänster, till exempel sökmotorresultaten för Google-sökmotorn, Den registrerades Google-konto eller på andra platser. till exempel på webbplatser eller i samband med annonser, lagrade och bearbetade. Dessutom kan Google länka besöket till denna webbplats med andra personuppgifter som lagras av Google. Google registrerar också denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera Googles olika tjänster.

Google får alltid information via Google+-knappen om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Google+ samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Google+-knappen eller inte.

Om den registrerade inte önskar att personuppgifterna ska överföras till Google kan han eller hon förhindra en sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan han eller hon ringer upp vår webbplats.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google kan hämtas under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mer information från Google på Google+1-knappen finns under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google-AdWords

På denna webbplats har styrenheten integrerat Google AdWords. Google AdWords är en internetannonstjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i både Googles sökmotorresultat och Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att definiera vissa sökord i förväg genom vilka en annons endast visas i Googles sökmotorresultat om användaren hämtar ett sökordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna med hjälp av en automatisk algoritm och tar hänsyn till de tidigare definierade sökorden på ämnesrelevanta webbplatser.

Driftföretaget för Google AdWords-tjänsterna är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresserelevant reklam på tredje parts webbplatser och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och genom att visa reklam från tredje part på vår webbplats.

Om en registrerad når vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad konverteringscookie på den registrerades it-system av Google. Vilka cookies som finns har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om cookien ännu inte har gått ut används konverteringscookien för att spåra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutiksystem, har använts på vår webbplats. Genom konverteringscookien kan både vi och Google förstå om en registrerad som kom till vår webbplats via en AdWords-annons genererade försäljning, dvs. slutförde eller annullerade ett köp av varor.

De data och den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används av Google för att sammanställa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att avgöra det totala antalet användare som har hänvisats till oss via AdWords-annonser, dvs. för att avgöra framgången eller misslyckandet med respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra annonsörer på Google AdWords får information från Google genom vilken den registrerade kan identifieras.

Med hjälp av konverteringscookien lagras personuppgifter, till exempel de webbplatser som besöks av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlas in via den tekniska processen till tredje part.

Den registrerade kan förhindra att cookies sätts in av vår webbplats, som redan beskrivits ovan, när som helst genom en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle också hindra Google från att ställa in en konverteringscookie på den registrerades it-system. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad annonsering från Googles. För detta ändamål måste den registrerade ringa upp länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare han eller hon använder och göra önskade inställningar där.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser från Google kan hämtas under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

13. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Twitter

På denna webbplats har styrenheten integrerade komponenter på Twitter. Twitter är en flerspråkig offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och distribuera så kallade tweets, det vill säga korta meddelanden begränsade till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive personer som inte är inloggade på Twitter. Men tweetsen visas också för respektive användares så kallade följare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Dessutom gör Twitter det möjligt att adressera en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

Det operativa företaget på Twitter är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knapp) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades it-system automatiskt av respektive Twitter-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Twitter-komponent från Twitter. Mer information om Twitter-knapparna finns https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del av denna tekniska process får Twitter information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade. Syftet med integrationen av Twitter-komponenten är att göra det möjligt för våra användare att omfördela innehållet på denna webbplats, att göra denna webbplats känd i den digitala världen och att öka antalet besökare.

Om den registrerade är inloggad på Twitter samtidigt känner Twitter igen med varje samtal till vår webbplats av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas av Twitter till respektive Twitter-konto för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår webbplats kommer de överförda uppgifterna och informationen att tilldelas den registrerades personliga Twitter-användarkonto och lagras och behandlas av Twitter.

Twitter får alltid information via Twitter-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Twitter samtidigt som vår webbplats nås; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Twitter inte önskas av den registrerade kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan han eller hon ringer upp vår webbplats.

De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna på Twitter är tillgängliga under https://twitter.com/privacy?lang=de.

14. Rättslig grund för behandling

Artikel 6 Jag har en GDPR som den rättsliga grunden för behandling där vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utföra ett avtal som den registrerade är part i, vilket är fallet, till exempel med behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av en annan tjänst eller ersättning, baseras behandlingen på artikel 6 I lit.b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra föravtalsåtgärder, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att uppfylla skatteförpliktelser, baseras behandlingen på artikel 6 I lit.c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information då skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. På så sätt skulle behandlingen baseras på artikel 6 jag tände. I slutändan kan behandlingen baseras på artikel 6 I lit. f GDPR. Behandling som inte omfattas av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna grunder baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råder. Vi får utföra sådana behandlingar särskilt eftersom de uttryckligen har nämnts av DEN EUROPEISKA lagstiftaren. I detta avseende anse kommissionen att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är kund hos den registeransvarige (skäl 47 mening 2 GDPR).

15. Berättigade intressen i den behandling som den registeransvarige eller en tredje part

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit. f GDPR är vårt berättigade intresse att bedriva vår affärsverksamhet till förmån för alla våra anställdas och våra aktieägares välbefinnande.

16. Varaktighet för vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriteriet för lagring av personuppgifter är respektive lagringsperiod. Efter utgången av perioden kommer motsvarande uppgifter rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längre krävs för att fullgöra eller inleda avtalet.

17. Rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter. Nödvändighet för att ingå avtalet. skyldighet för den registrerade att lämna personuppgifterna, Möjliga konsekvenser av icke-tillhandahållande

Vi informerar dig om att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.B. skatteregler) eller även kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (e.B. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att en registrerad förser oss med personuppgifter, som senare måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med honom/henne. Underlåtenhet att lämna personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta en av våra anställda. Vår medarbetare klargör för den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingåendet av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenser icke-tillhandahållande av personuppgifterna skulle få.

18. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna integritetspolicy har genererats av DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH: s integritetspolicygenerator, som fungerar som   extern dataskyddsombud Schweinfurt,   i samarbete med advokaten för   dataskyddsrätt Christian   Solmecke.