Ring oss: +49 (0)34422 30100 

VILLKOR

§ 1 Tillämpningsområde

 1. Dessa allmänna villkor (GTC) gäller för alla tjänster som tillhandahålls av Hotel Osterfeld GmbH (nedan kallat "Hotel") för gästen, arrangören och andra avtalspartners (nedan kallade "Avtalspartners"). Tjänsterna består särskilt i tillhandahållande av hotellrum och andra rum för e.B seminarier, möten, presentationer, konferenser, banketter och andra evenemang, försäljning av mat och dryck (F&B), anordnande av kultur- och idrottsevenemang och andra program, genomförande av särskilda hälsofrämjande åtgärder eller jämförbara erbjudanden samt för alla relaterade andra Tjänster och leveranser av hotellet. Hotellet har rätt att utföra sina tjänster via tredje part.
 2. Dessa allmänna villkor gäller för alla typer av avtal som e.B hotellboende, paketresor, kontingent- eller evenemangsavtal som ingåtts med hotellet. Användarvillkoren gäller även för alla framtida transaktioner med avtalspartnern.
 3. Avtalspartnerns villkor gäller inte, även om hotellet inte uttryckligen motsätter sig dem. Avtalspartnerns motbekräftelse med hänvisning till hans användarvillkor motsägs härmed.

§ 2 Ingående av avtal

 1. Respektive avtal ingås i allmänhet efter muntlig eller skriftlig begäran från avtalspartnern och genom godkännande av hotellet. Hotellet är fritt att ta emot ansökan skriftligen, muntligt, i textform (e-post, fax) eller slutgiltigt, genom att tillhandahålla tjänster.
 2. Om avtalspartnern ingår ett så kallat villkorat avtal är avtalspartnern ansvarig för alla skador som slutanvändaren utsätter sig för.
 3. Andrahandsuthyrning eller andrahandsuthyrning eller fri användning av de rum som tillhandahålls av tredje part samt användning för andra ändamål än boende är endast tillåten om hotellet uttryckligen tillåter detta. Hotellet kan efter eget gottfinnande utfärda ett skriftligt undantag på begäran.

§ 3 Rumsanvändning, rumsöverlämning, avresa

 1. Rummen är endast tillgängliga för boendeändamål.
 2. Avtalspartnern är ansvarig gentemot hotellet för alla skador som orsakats av honom eller tredje part som får hotellets tjänster på hans uppmaning.
 3. Avtalspartnern har inte rätt att använda vissa rum. Om rummen i huset inte är tillgängliga kommer hotellet omedelbart att informera avtalspartnern och erbjuda en likvärdig ersättning på ett närliggande hotell i samma kategori. Om avtalspartnern vägrar måste hotellet omedelbart återbetala tjänster som tillhandahålls av avtalspartnern.
 4. Bokade rum är tillgängliga för avtalspartnern från kl. 15.00 på ankomstdagen. Om inget annat överenskommits har hotellet rätt att omplacera bokade rum efter kl. 18.00 utan att avtalspartnern kan få några rättigheter eller anspråk från detta. Vid no-show utan föregående avbokning har hotellet i allmänhet rätt till no-show kostnader på 90% av de bokade tjänsterna.
 5. Rummen måste vara utrymda senast kl. 11.00 senast på avresedagen. Därefter kan hotellet debitera det dagliga rumspriset för extra användning av rummet fram till kl. 16.00 utöver de skador som uppstår, från kl. 16.00 100% av det fullständiga boendepriset (listpris).

§ 4 Händelser

 1. För att möjliggöra noggrann förberedelse av hotellet måste avtalspartnern informera hotellet om det slutliga antalet deltagare minst tre dagar före evenemangets början. Om avtalspartnern har meddelat ett högre antal deltagare än det överenskomna antalet deltagare kommer detta högre antal deltagare endast att ingå i avtalet om hotellet samtycker till detta skriftligen. Om hotellet inte kommer överens skriftligen har avtalspartnern inte rätt att genomföra evenemanget med ett högre antal deltagare. Om hotellet samtycker baseras faktureringen på det nya avtalet (eventuellt med extra kostnader). Avtalspartnern har inte rätt till samtycke. Faktureringen baseras på avtalen oavsett anmälan om antalet deltagare. Om färre deltagare faktiskt deltar i evenemanget är detta irrelevant för fakturering.
 2. Om den överenskomna tiden för evenemangets start skjuts upp har hotellet rätt att fakturera avtalspartnern för alla extra kostnader som uppstår till följd av detta.
 3. Reserverade rum är endast tillgängliga för avtalspartnern inom den period som överenskommits skriftligen. Alla anspråk utöver detta kräver hotellets skriftliga samtycke och beviljas i allmänhet endast mot en extra avgift.  Vi förbehåller oss rätten att göra rumsändringar i den mån dessa är rimliga för avtalspartnern med hänsyn till hotellets intressen.
 4. Avtalspartnern måste få alla officiella godkännanden på egen bekostnad, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen. Avtalspartnern ansvarar för att alla relevanta (regulatoriska) rättsliga krav uppfylls. Avgifter som ska betalas till tredje part för evenemanget, såsom .B GEMA-avgifter, underhållningsskatt etc., ska betalas av avtalspartnern till borgenären omedelbart.
 5. Avtalspartnern är ansvarig för sina anställdas, evenemangsdeltagarnas och annan extrapersonals uppförande. Hotellet kan kräva att avtalspartnern tillför lämpliga värdepapper (e.B försäkring, insättningar, garantier).
 6. För att undvika skador måste installation och installation av dekorativt material eller andra föremål avtalas med hotellet i förväg. Utställning och andra föremål som tas med måste tas bort efter evenemangets slut. Om avtalspartnern inte följer denna förordning har hotellet rätt att utföra en flytt och en debiterbar förvaring. Transportförpackningar, ytterförpackningar och allt annat förpackningsmaterial måste kasseras av avtalspartnern på egen bekostnad. Avyttring kan ske mot en avgift om avtalspartnern lämnar förpackningen efter evenemangets slut. Alla föremål som tas in under evenemanget, såsom dekorationsmaterial etc., måste följa alla relevanta regler.
 7. Hotellet tillhandahåller inte försäkringsskydd för föremål som tas in. Ingåendet av en nödvändig försäkring är uteslutande avtalspartnerns ansvar.
 8. Fel eller fel i de faciliteter som tillhandahålls av hotellet kommer att åtgärdas så långt det är möjligt för hotellet. Avtalspartnern kan inte härleda några krav i detta sammanhang.
 9. Om avtalspartnern installerar sina egna elsystem krävs samtycke från hotellledningen före anslutning till elnätet. Elförbrukningen kommer att debiteras enligt gällande avsättning och arbetskraftspriser som tas ut av elbolaget till hotellet. En fast inspelning och beräkning är gratis för hotellet. Fel eller fel i hotellets tekniska anläggningar som orsakas av anslutning ska bäras av avtalspartnern.
 10. Om hotellet upphandlar teknisk eller annan utrustning från tredje part för avtalspartnern agerar hotellet i avtalspartnerns namn och för den avtalspartens räkning. Den senare är ansvarig för noggrann hantering och korrekt återlämnande av dessa faciliteter och ersättningar hotellet mot alla anspråk från tredje part på första skriftlig begäran. Ett ansvar för hotellet på grund av icke-i tid upphandling eller en defekt av den upphandlade utrustningen är uteslutet.
 11. Avtalspartnern får i princip inte ta med mat och dryck till evenemangen. I särskilda fall (t.B nationella specialiteter osv.) kan ett skriftligt avtal göras. I dessa fall kommer en allmän kostnadsavgift att debiteras minus den proportionella användningen av varor.
 12. Tidningsannonser som innehåller inbjudningar till anställningsintervjuer eller försäljningsevenemang kräver i allmänhet hotellets skriftliga förhandsgodkännande. Om en publikation sker utan samtycke har hotellet rätt att ställa in evenemanget.
 13. All form av reklam, information, inbjudningar som upprättar en hänvisning till hotellet, särskilt genom användning av hotellets namn, kräver hotellets skriftliga förhandsgodkännande.

§ 5 Tillhandahållande av tjänster, priser, betalningar, avsättning och tilldelning

 1. Priserna på respektive tjänster bestäms enligt prislistan för hotellet som gäller vid tidpunkten för tillhandahållandet av tjänsten. Alla priser inkluderar den för närvarande giltiga lagstadgade mervärdesskatten. Momshöjningar ska bäras av avtalspartnern. Om perioden mellan ingåendet av avtalet och den första avtalsenliga tjänsten överstiger 4 månader har hotellet rätt att göra prisökningar på upp till högst 15 %. I detta fall har avtalspartnern rätt att avboka sin bokning kostnadsfritt inom en månad efter mottagandet av prisjusteringsinformationen. Senare ändringar av tjänsterna kan leda till prisförändringar. När avtalet ingås har hotellet rätt att kräva en förskottsbetalning eller deposition från avtalspartnern på upp till 100 % av avtalspartnerns totala betalningsskyldighet. Beloppet för förskottsbetalningen och betalningsdatumen kan registreras i kontraktet.
 2. Om avtalspartnern har bokat inom en tidsperiod under vilken en mässa, ett större evenemang eller en annan händelse äger rum och ett sådant evenemang skjuts upp efter det att avtalet har ingåtts av skäl som hotellet inte ansvarar för, ska detta avtal gälla för den nya perioden om hotellet kan uppfylla de överenskomna tjänsterna vid denna tidpunkt. Oavsett om hotellet kan fullgöra sin skyldighet att utföra, informerar det avtalspartnern inom rimlig tid. Om tjänsten inte är möjlig, särskilt om de bokade rummen redan hyrs ut till tredje part för den nya perioden, kan parterna frånträda avtalet utan att ange skäl. Påståendet om fordringar mot den andra parten är uteslutet. Detta gäller inte redan beviljade förmåner. Dessa ska återbetalas eller ersättas.
 3. Hotellets betalningskrav förfaller omedelbart efter mottagandet av respektive faktura utan avdrag. Fakturan ska anses ha mottagits av fakturamottagaren senast tre dagar efter avsändandet, såvida inte tidigare kvitto kan bevisas. Vid betalningsförsummelse skall de lagstadgade bestämmelserna tillämpas.
 4. Förberedelsen av en övergripande faktura frigör dig inte från den första betalningen av de enskilda fakturorna. En försenad betalning av en enda enskild faktura ger hotellet rätt att hålla inne alla ytterligare och framtida tjänster och att göra uppfyllandet av tjänsterna beroende av en deposition på upp till 100% av den utestående betalningen.
 5. Fakturor måste alltid betalas omedelbart kontant eller med EG eller kreditkort. Hotellet har rätt att avvisa utländsk valuta, checkar och kreditkort. Kuponger från researrangörer accepteras endast om det finns ett kreditavtal med företaget i fråga eller om motsvarande förskottsbetalningar har gjorts. Återbetalning av oanvända tjänster är utesluten.
 6. Avtalspartnern kan endast kvitta mot en fordran på hotellet om hans fordran är obestridd eller juridiskt fastställd. Detta gäller i tillämpliga delar utövandet av en rätt till kvarhållande på grund av avtalspartnerns egna fordringar. Anspråk och andra rättigheter får endast tilldelas med hotellets skriftliga medgivande.

§ 6 Inställda tjänster

 1. Avtalspartnerns reservationer är bindande för båda avtalsparterna. Vid uppsägning från avtalspartnerns 1998 skall denne betala följande skadestånd:
  a) Ingen ersättning om den skriftliga avbokningen tas emot av hotellet upp till 90 dagar före serviceperiodens början
  b) Ersättning till ett värde av 50 % av värdet av de beställda tjänsterna om den skriftliga avbokningen tas emot av hotellet 45 dagar före serviceperiodens början
  c) Skador till ett värde av 70 % av värdet på de beställda tjänsterna, om den skriftliga avbokningen tas emot av hotellet 30 dagar före serviceperiodens början
  d) Skador till ett värde av 90 % av värdet på de beställda tjänsterna om den skriftliga avbokningen tas emot av hotellet 10 dagar före serviceperiodens början.
 2. En ändring av tidsfristerna för avbokning måste göras skriftligen. När det gäller gruppreservationer får avvikande bestämmelser särskilt göras i enskilda avtal.
 3. Avtalspartnern har rätt att bevisa att skadan på hotellet inte är given eller mindre.
 4. Om hotellet kan tillhandahålla den inställda tjänsten till tredje part någon annanstans under den överenskomna perioden ska avtalspartnerns skadestånd minskas med det belopp som dessa tredje parter betalar för den inställda tjänsten, dock högst tills hela ersättningen har upphört att gälla.

§ 7 Återkallande / Uppsägning av hotellet

 1. Enligt lagbestämmelserna har hotellet rätt att frånträda avtalet (§ 323 BGB) eller att säga upp avtalet (§ 314) om
  a) avtalspartnern inte tillhandahåller en vederbörlig tjänst
  b) fullgörandet av avtalet är omöjligt på grund av force majeure, strejk eller andra omständigheter för vilka hotellet inte är ansvarigt
  c) avtalspartnern tillhandahåller vilseledande eller falsk information om väsentliga uppgifter
  d) Avtalspartnern använder hotellets namn med reklamåtgärder utan föregående skriftligt medgivande
  e) avtalsrummen är helt eller delvis andrahandsrum utan skriftligt medgivande från hotellet
  f) Hotellet har rimliga skäl att tro att användningen av hotellservicen kan äventyra en smidig drift av affärer, säkerheten eller hotellets rykte offentligt.
  g) Avtalspartnern har inte korrekt fullgjort sin betalningsskyldighet till hotellet i ett tidigare avtal med hotellet och/eller om man ska befara att detta också kommer att upprepas i framtiden när det gäller redan ingått avtal kan dessa avtal sägas upp av hotellet.
 2. Hotellet måste skriftligen informera avtalspartnern om uttag/uppsägning. Att hotellet säger upp avtalet ger inte upphov till några krav från avtalspartnern på skadestånd eller annan ersättning. Ett krav från hotellet på ersättning för den skada som hotellet ådragit sig och de kostnader som hotellet ådragit sig påverkas inte om avtalet sägs upp på ett motiverat sätt.

§ 8 Hotellets ansvar, införd post, preskriptionstid

 1. Hotellet är ansvarigt för alla rättsliga och avtalsenliga anspråk endast i händelse av uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende.
 2. Hotellets ansvar för följdskador eller indirekta skador är uteslutet.
 3. Undantag och ansvarsbegränsningar ska gälla på samma sätt till förmån för alla företag som används av hotellet för att fullgöra sina avtalsförpliktelser, sina underleverantörer och ställföreträdande ombud. De gäller inte om hotellet tar på sig en garanti för en artikels eller ett verks kvalitet eller vid bedrägligt dolda fel.
 4. Avtalspartnern är skyldig att rapportera igenkännliga fel till hotellet omedelbart, senast vid avresa.
 5. De lagstadgade bestämmelserna i §§ 701 ff BGB (tysk civilrätt) ska tillämpas på föremål som tas upp av avtalspartnern.
 6. Föremål som lämnas kvar av avtalspartnern/övernattningen skickas endast på begäran, risk och kostnad för avtalspartnern. Hotellet kommer att behålla varorna i 6 månader och ta ut en rimlig kontantförmån. Därefter, om det finns ett igenkännligt värde, överlämnas föremålen till det lokala kontoret för förlorad egendom.
 7. Alla anspråk från avtalspartnern mot hotellet som härrör från eller i samband med avtalet ska bli preskriberade efter ett år, med början i slutet av det år då fordran uppstod och avtalspartnern blev medveten om de omständigheter som motiverade fordran eller borde ha fått kunskap utan grov oaktsamhet.

§ 9 Ytterligare bestämmelser för paketreseavtal

 1. Om hotellets skyldighet att utföra, utöver tillhandahållande av styrelse och logi, består i att organisera ett fritidsprogram som ett betalt eget bidrag, utgör detta ett så kallat paketreseavtal.
 2. På grund av ändringar, avvikelser eller minskningar av enskilda tjänster inom ramen för ett paketreseavtal, som blir nödvändigt efter avtalets ingående, kan avtalspartnern inte hävda några krav om de bara är obetydliga.
 3. Om avtalade och tillhandahållna tjänster inte används av avtalspartnern är det inte möjligt att minska eller återbetala den totala avgiften.
 4. Hotellet ansvarar inte för skador som avtalspartnern lidit i samband med användning av en särskild tjänst för en tredje part. I detta avseende hänvisas avtalsparten till verkställigheten av sina fordringar mot respektive organisatör av den särskilda tjänsten.

§ 10 Plats för utförande och betalning, behörighetsplats, kompletterande avtal, partiell invaliditet

 1. Platsen för utförande och betalning för båda parter är hotellets säte.
 2. Tysk lag gäller.
 3. Jurisdiktionsplats är Naumburg / Saale.
 4. Alla avtal som ingåtts mellan hotellet och avtalspartnern i syfte att genomföra avtalet anges skriftligen i detta avtal.
 5. Om enskilda bestämmelser i avtalet, inklusive dessa villkor, är ogiltiga, skall detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Parterna skall omedelbart ersätta de ogiltiga bestämmelserna med bestämmelser som ligger så nära det avsedda ändamålet och deras ekonomiska betydelse som möjligt. Detsamma gäller om det finns kryphål i kontraktet.

Osterfeld, november 2021